ซูโจว (Su Zhou City)

ซูโจวตั้งอยู่ที่มณฑลเจียงซูตอนใต้ เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งได้รับรองจากสำนักนายกรัฐมนตรี ซูโจวเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ศูนย์การค้า และการขนส่ง นอกจากนี้ซูโจวยังเป็นเมืองสำคัญด้านวัฒนธรรม การศึกษา ศิลปะ และการคมนาคม

ในปี 2009 ซูโจวมี GDP รวม 7,740.20 ล้านหยวน อยู่ในอันดับแรกของเมืองที่มี GDP สูงสุด โดย GDP เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 1.172 แสนหยวน

ประวัติศาสตร์
       ซูโจวเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  มีชื่อเสียงด้านสายน้ำ ขุนเขา และสวนโบราณ ได้รับสมญานามว่า “สวนโบราณแห่งเจียงหนาน สุดยอดในปฐพี สวนโบราณแห่งซูโจว สุดยอดในเจียงหนาน” ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิน ซูโจวเป็นหนึ่งในเมืองที่เจริญมากที่สุด ในเมืองและนอกเมืองเต็มไปด้วยสวนโบราณ โดยในศตวรรษที่ 16-18 ซูโจวมีสวนโบราณกว่า 200 แห่ง ปัจจุบันมีสวนที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างสมบูรณ์กว่า 10 กว่า นอกจากนี้ ซูโจวยังมีคลองต่างๆ มากมายเป็นอันดับหนึ่งในลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนใต้ และได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสาวงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่งดงามมากจนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์”

ภูมิประเทศ
      ซูโจวมีพื้นที่ทั้งหมด 8,488 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ในเมือง 1,650 ตารางกิโลเมตร

ประชากร
      ซูโจวมีประชากรราว 8.82 ล้านคน โดยเป็นประชากรในเมืองจำนวน 2,301,497 คน และในปี 2006 มีเด็กเกิดจำนวน 46,325 คน คิดเป็นอัตราการเกิด 7.57% ประชากรเพิ่มขึ้นจำนวน 7,214 คน คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร 1.18%

ภูมิอากาศ
      ซูโจวตั้งอยู่บนที่ราบไท่หู จึงมี 4 ฤดูชัดเจน อากาศอบอุ่น ปริมาณน้ำฝนพอเพียง อุดมไปด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากมาย

ซูโจวมีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนกึ่งลมมรสุมเหนือ ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,100 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย 15.5 องศาเซลเซียสต่อปี เดือนมกราคมอุณหภูมิเฉลี่ย 2.5 องศาเซลเซียส และเดือนกรกฎาคมอุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส

การคมนาคม
      เมืองซูโจวเป็นท่าเรือใหญ่ที่สุดของแผ่นดินใหญ่ มีทางด่วนพิเศษ 5 เส้น ทางรถไฟ 4 เส้นผ่านตัวเมือง หากเดินทางโดยรถไฟทางด่วนไปเซี่ยงไฮ้ใช้เวลาเพียงแค่ 28 นาทีเท่านั้น

Comments are closed