สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

Dentistry
มหาวิทยาลัย
University
เมือง
City
ค่าเทอม
Tuition fee
หลักสูตร
Instruction Language
ค่าหอพัก
Axcomnikation fee
จุดเด่น
Highlight
1. Sichuan University
Chengdu
36,000
English
Single Room – 48 RMB
Double Room – 36 RMB
211 , 985
2. Dalian University
Dalian
40,000
English
Single Room – 10,000 RMB
Double Room – 10,000 RMB/month
Xi’an jiaotong University
Xi’an
40,000
English
Single Room – 150 RMB
Double Room – 65 RMB/semester
C9, 211, 985

3.

Comments are closed