การบริการที่ครบวงจร

1.เริ่มต้นที่ความต้องการของผู้เรียน ในการพูดคุยเพื่อรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของบริษัทนั้น

ทางผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำที่ดีและข้อมูลจริงเพื่อความเข้าใจ

และทางเลือกในการตัดสินใจอันถูกต้องของผู้เรียนเอง

2.คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เมื่อมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น

เราพร้อมจะให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนเสมอ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนโดยเร็วที่สุด

3.การวางแผนการเรียน เราพร้อมบริการวางแผนการเรียน

ให้แก่ผู้เรียนหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ตลอดจนหลักสูตรในระดับที่สูงขึ้นอื่นๆ

ตั้งแต่ต้นจนจบหลักสูตร พร้อมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่างๆ แก่ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

4.การให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง จะมีการติดต่อเพื่อขอรับทราบผลการเรียน

ของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอกับทางมหาวิทยาลัย

เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนร่วมกัน

ซึ่งจะส่งผลไปถึงการทำให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

แล้วส่งต่อข้อมูลผลรายงานเรื่องผลการเรียนแก่ผู้ปกครอง

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

5.การดูแลความเป็นอยู่ของผู้เรียน ในขณะศึกษาในประเทศจีน

ผู้เรียนจะได้รับการดูแลและให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทั้งด้านการศึกษา

การปรับตัว และการใช้ชีวิต จากตัวแทนของเรา

ซึ่งจะเข้าไปสอบถามดูแลอย่างสม่ำเสมอ

รายการที่ให้บริการ
– การวางแผนการเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ
– การเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
– การเรียนภาษาจีน ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว
– ซัมเมอร์ในประเทศจีน
– การดูแลเรื่องเอกสารของผู้เรียน
– การรับตัวผู้เรียนที่สนามบิน และจัดการเรื่องที่อยู่ในประเทศจีน
– การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
– การย้ายโรงเรียน

-การยื่นวีซ่า

  visa 1

visa 2

-การแปลเอกสารและการขอรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล

certified doc1

certified doc2

-การแนะแนวให้คำปรึกษาค้นหาตัวตน

Slide1

-บริการรับส่งนักเรียน

van

Comments are closed