รายชื่อนักเรียนทุน 2560

 

 

นางสาวรินรดา สมิทธิวงศ์ (ยีนส์)  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

ได้ทุนที่ Nanjing Medical University หลักสูตร แพทย์ศาสตร์

 

 

นางสาวปรีญารัตน์ แก่นจันทร์ (จูน)  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ได้ทุนที่ Nanjing Medical University หลักสูตร แพทย์ศาสตร์

 

นางสาวเมย์ดาลิน ชำนาญไพร(เฟิร์น)  โรงเรียนภูเขียว

ได้ทุนที่ Nanjing Medical University หลักสูตร แพทย์ศาสตร์

 

นายปินันท์ คำเอี่ยม (เค้ก) โรงเรียนสตรีวิทยา2

ได้ทุนที่ Jiangnan University หลักสูตร บริหารธุรกิจ

 

นางสาวณัฐนรี รินสินจ้อย (ยาหยี) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ได้ทุนที่ Jiangnan University หลักสูตร บริหารธุรกิจ

 

นางสาวอธิรัฐ ศิลป์วิไลเลิศ (เฟิร์น)  มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ได้ทุนที่ Southwest Petroleum University หลักสูตร ภาษาจีน 1 ปี

 

 

 

Comments are closed